Kandityö- ja graduaiheet

Porin yliopistokeskuksessa toimivan Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yksikön opiskelijat tekevät osana opintojaan kandidaatin- ja pro gradu -tutkielmia.

Kanditutkielma on yleensä ajankohtainen katsaus valitusta aiheesta pohjautuen aiemmin julkaistuihin tutkimuksiin. Laajuudeltaan se on noin 25–30 sivua. Kandidaatintutkielmassa empiiristä aineistoa ei ole kerätty sen suppean laajuuden vuoksi. Työ toteutetaan käsiteanalyyttisesti aiempaan akateemiseen kirjallisuuteen pohjautuen.

Pro gradu -työssä tehdään puolestaan empiiristä tutkimusta. Työnä se on huomattavasti laajempi, 80–100-sivuinen. Toimeksiantotyöt voivat olla erittäin laadukkaita. Tietenkin ne ovat opiskelijoiden tekemiä, mutta samalla myös ammattitutkijan ohjaamia. Töiden tuotos-panossuhde on erittäin hyvä ja taloudellisena panoksena varsin vähäinen suhteessa saatuun hyötyyn.

Toimeksiannon rahoituksen tyypillisimmät muodot ovat suora palkkio ja työsopimussuhteinen toimeksianto. Toimeksiannosta maksetut korvaukset ovat vaihdelleet 2 000–10 000 euron välillä riippuen mm. toimeksiannon luonteesta ja vaativuudesta. Suora palkkio maksetaan yliopistolle, joka edelleen välittää sen verovapaana stipendinä opiskelijalle. Kandidaatintutkielmasta palkkiota ei juurikaan ole maksettu.

Toimeksiantogradun tyypillinen valmistumisaika on noin 10 kuukautta (toimeksiannosta valmiiseen lopputulokseen). Kauppakorkeakoulusta on tehty toimeksiantograduja viime aikoina muun muassa Porin Ässille, Teollisuuden Voimalle ja pankeille.

Ehdotetut opinnäytetyöt löydät täältä.

Opinnäyteaiheita voit tarjota niin ikään Satakorkea-sivun kautta.